Patakaran hinggil sa kagalingang panlipunan, pagkakapantay-pantay, at pagpababa ng antas ng kahirapan. Ang kritikal na imprastrakturang ito ay nahahati sa tatlong magkakaugnay na segment o subsectorkuryente, langis, at natural gasupang maisama ang produksyon, pagpipino, pag-iimbak, at pamamahagi ng langis, gas, at kuryente. Mga manggagawa ng mga organisasyong pampamahalaan, pampribado, at hindi pampamahalaan na mahalaga para sa mga programa ng tulong sa pagkain (kasama na ang mga programa ng tanghalian sa paaralan) at mga pagbabayad ng pamahalaan. Limitado lamang ang kanyang magiging kita sa kagustuhan at kakayahan ng mga mamimili na bayaran ang hinihingi niyang presyo ng produkto. brainly.ph/question/2577762. Patranslate po Hindi ko naman maintindihan yung sinabi mo. Mga manggagawa sa mga tindahan ng hardware at materyales ng gusali, electronics ng consumer, pagbebenta ng teknolohiya at mga appliance, at mga kaugnay na retailer ng merchant, mga wholesaler at distributor na sumusuporta sa mga gawain ng mahalagang lakas-paggawa kung saan hindi maaaring isagawa online ang mga pagbebenta at operasyon. Mga manggagawang tumutugon sa pang-aabuso at pagpapabaya sa mga bata, nakakatanda at dependent na nasa hustong gulang. Mga manggagawa ng pampublikong kalusugan / kalusugan ng komunidad, kasama iyong nagko-compile, gumagawa ng modelo, nag-aanalisa at naghahayag ng impormasyon tungkol sa pampublikong kalusugan. Sektor ng Pampublikong Serbisyo. Mga manggagawang nagbibigay ng suporta sa mga madaling maapektuhang populasyon upang matiyak ang kanilang kalusugan at kapakanan kabilang ang mga provider ng pangangalaga sa pamilya. serbsyo sibl: lawas ng mga kawani ng pamahalaan, . Ang Sektor ng Pagkain at Agrikultura (Food and Agricultural o FA) ay binubuo ng kumplikadong system ng produksyon, pagpoproseso, at paghahatid at may kapasidad na pakainin ang mga tao at hayop sa loob at labas ng United States. Kasama rin sa ESS ang mga resource ng pribadong sektor, gaya ng mga departamento ng bumbero ng industriya, pribadong organisasyong panseguridad, at pribadong provider ng mga medikal na serbisyong pang-emergency. - tintiyak ang maayos na pag-iimbag, nagttitinda ng kalakal at iba pa. - Nagpapataas ng GDP ng bansa. Mga manggagawang kinakailangan upang maghatid ng access sa negosyo, komersyo, at consumer sa mga serbisyo sa pananalapi at pagpapautang sa bangko at hindi bangko, kabilang ang mga ATM, pagpapadala ng pera mula sa pagpapautang, at upang pakilusin ang currency, mga tseke, mga seguridad, at mga bayad. Mga manggagawa ng mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo, supply, at kagamitan na nagbibigay-daan sa warehouse at mga operasyon, kasama na ang pagpapalamig, pag-iimbak, pagpapakete, at pamamahagi ng mga produkto para sa wholesale o retail na pagbebenta o paggamit. Indibidwal na savings account, pinansyal na derivative, credit na napalawig sa malaking organisasyon, o pamumuhunan mang ginawa sa ibayong bansa, binibigyang-daan ng mga produktong ito ang mga customer na: Magdeposito ng mga pondo at magbayad sa iba pang partido; Magbigay ng credit at liquidity sa mga customer; Mamuhunan ng mga pondo para sa matagal at maikling panahon; Maglipat ng mga pinansyal na panganib sa pagitan ng mga customer. Mga manggagawang namamahagi, nagseserbisyo, nag-aayos, nagkakabit ng residensyal at komersyal na system ng HVAC, mga boiler, furnace at iba pang kagamitan sa pagpapainit, pagpapalamig, refrigeration, at ventilation. Mga empleyado ng Mga Public Safety Answering Point at call center ng 911; tauhang nauugnay sa access sa mga serbisyong pang-emergency kasama na ang system ng alerto sa emergency at mga wireless na alerto sa emergency. Kilala rin ito bilang tersarya o ikatlong sektor ng ekonomiya matapos ang agrikultura at industriya. Mga manggagawang sumusuporta sa ligtas na transportasyon ng mga kemikal, kabilang iyong mga sumusuporta sa mga pasilidad ng paglilinis ng tangkeng trak at mga manggagawang nagma-manufacture ng mga item ng packaging, Mga manggagawang sumusuporta sa produksyon ng mga pamprotektang panlinis at medikal na solution, personal protective equipment, disinfectant, at packaging na pumipigil sa kontaminasyon ng pagkain, tubig, gamot, kasama ang iba pang mahalagang produkto, Mga manggagawang sumusuporta sa operasyon at pagmementena ng mga pasilidad (partikular iyong mga kemikal na may malaking panganib at/o mga site na hindi maaaring isara) na hindi maaaring gawin ang trabaho nang malayuan at nangangailangan ng presensya ng tauhang may matinding pagsasanay upang matiyak ang mga ligtas na operasyon, kabilang ang mga kontraktwal na manggagawa ng plantang nagsasagawa ng mga pagsisiyasat, Mga manggagawang sumusuporta sa produksyon at transportasyon ng pagma-manufacture ng chlorine at alkali, single-use na plastic, at packaging na pumipigil sa kontaminasyon o sumusuporta sa patuloy na pagma-manufacture ng pagkain, tubig, gamot, at iba pang mahalagang produkto, kabilang ang pagma-manufacture ng salaming container, Mga manggagawa sa mga nuclear na pasilidad, manggagawang namamahala ng medikal na basura mula sa mga pharmaceutical at produksyon ng medikal na materyales, at manggagawa sa mga laboratoryong nagpoproseso ng mga test kit, Mga manggagawang sumusuporta sa pagtugon sa at paglilinis ng mga mapanganib na materyales, Mga manggagawang nagmementena ng imprastraktura ng mga digital system na sumusuporta sa mga operasyon ng pamamahala ng mga mapanganib na materyales. mula da Defenders of Bataan. Mga manggagawang sumusuporta sa kinakailangang pagbibigay ng kredensyal, pagsusuri, at paglilisensya ng mga operasyon para sa mga manggagawa sa at operasyon ng kritikal na sektor. Pagtatrabahong sumusuporta o nagbibigay ng mga serbisyong nagbibigay-daan sa mga operasyon ng logistics para sa mahahalagang sektor, wholesale at retail na pagbebenta, kasama na ang paglalagay sa warehouse, pagpapalamig, pag-iimbak, pagpapakete, at pamamahagi ng mga produkto para sa wholesale o retail na pagbebenta o paggamit. Ang Sektor ng IT ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyong sumusuporta sa mahusay na operasyon ng kasalukuyang pandaigdigang lipunang umiinog sa impormasyon at mahalaga sa mga operasyon at serbisyong ibinibigay ng iba pang kritikal na Sektor ng imprastraktura. serbsyo sibl: sangay ng lingkurang pampamahalaan na humihirang ng mga tauhan sa pamamagitan ng mahigpit na pagsusulit . Mga manggagawang kinakailangan para sa mabisang operasyon sa klinika, operasyon kaugnay ng utos, imprastraktura, serbisyo ng suporta, pangangasiwa, seguridad, at intelligence sa kabuuang saklaw ng direktang pangangalaga sa pasyente at buong pangangalagang pangkalusugan at pampublikong kalusugan, kasama na ang accounting, pampangasiwaan, pag-admit at pag-discharge, engineering, pag-accredit, sertipikasyon, paglilisensya, pagbibigay ng kredensyal, epidemiological, source plasma at donasyon ng dugo, serbisyo ng pagkain, mga serbisyo para sa kapaligiran, housekeeping, mga medikal na talaan, information technology at operational technology, mga nutritionist, mga sanitarian; mga manggagawa ng emergency na serbisyong medikal; mga prehospital na manggagawa kasama na ang, pero hindi limitado sa, mga manggagawa ng agarang pangangalaga; mga manggagawa para sa inpatient at ospital; mga manggagawa para sa outpatient na pangangalaga; mga manggawa para sa pangangalaga sa bahay; mga manggagawa sa mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, provider na nasa bahay at nakabase sa komunidad; mga manggagawa para sa kaligtasan ng lugar ng trabaho). There are two sectors of economy i. e. primary sector and secondary sector. Pagkakaiba sa Pinagkukunan Magkakaiba ang mga likas na pinagkukunan, kasanayan ng lakas paggawa, at istak ng kapital ng . Mga manggagawa upang tiyakin ang pagpapatuloy ng mga gawain sa gusali, na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga pagkontrol sa seguridad at kapaligiran, sa pagma-manufacture at pamamahagi ng mga produktong kinakailangan para sa mga gawaing ito, at sa mga pahintulot at pagsisiyasat kaugnay ng konstruksyon. This site is using cookies under cookie policy . Mga Pederal, Pang-estado, at Lokal, Pantribu, at Panteritoryong empleyadong sumusuporta sa Mga Gawaing Mahalaga sa Misyon at mga network ng komunikasyon, Mga Opisyal sa Kalakalan (mga negosyador ng FTA; mga administrator ng pandaigdigang pagpapasa-pasa ng data), Mga manggagawang nagmementena ng imprastraktura ng mga digital system na sumusuporta sa iba pang kritikal na operasyon ng pamahalaan. Kasama rin ang mga asset na nasa ibabaw ng lupa, gaya ng mga compressor station at pumping station. 5. Kritikal ang sektor na ito sa pagpapanatili at pagtiyak sa ating supply ng pagkain. Mga provider ng pangangalagang pangkalusugan at caregiver (kasama ang mga doktor, dentista, psychologist, mid-level practitioner, nurse, assistant, at aid; mga tauhan sa pagkontrol ng impeksyon at pagtiyak sa kalidad; mga pharmacist; mga physical, respiratory, speech at occupational therapist at assistant; mga social worker at provider na naglilingkod sa mga indibidwal na may mga kapansanan kasama na ang mga kapansanan sa paglaki; mga optometrist; mga speech pathologist; mga chiropractor; mga diagnostic at therapeutic technician; at mga radiology technologist). You can specify conditions of storing and accessing cookies in your browser. Mga manggagawang sumusuporta sa supply chain ng materyales ng gusali mula sa produksyon hanggang sa paglalapat/pagkakabit, kabilang ang cabinetry, mga fixture, mga pinto, semento, hardware, plumbing, elektrikal, pagpapainit/pagpapalamig, refrigeration, mga appliance, pintura/mga coating, at mga empleyadong nagbibigay ng mga serbisyong nagbibigay-daan sa pagkukumpuni ng mga materyales at kagamitan para sa mahahalagang gawain. Pagmimina. PANIMULANG GAWAIN Activate your 30 day free trialto unlock unlimited reading. Sektor ng Paggawa o Industriya . Ang Pamahalaan ang namamahala sa paggawa ng mga patakarang ipinapatupad upang maging maayos ang pagtanggap ng mga tungkulin ng bawat sektor. Kabilang sa Sektor ng Mga Serbisyong Pinansyal ang libo-libong institusyon ng depositoryo, provider ng mga produkto ng pamumuhunan, kumpanya ng insurance, iba pang organisasyon ng credit at financing, at ang provider ng mga kritikal na utility at serbisyong pinansyal na sumusuporta sa mga tungkuling ito. Mga manggagawang sumusuporta sa transportasyon ng mga kemikal, mapanganib, medikal, basura at mare-recycle na materyal upang suportahan ang mga kritikal na sektor at imprastraktura. tumutukoy sa lagay ng ekonomiya sa isang bansa. Mga operator ng warehouse, kabilang ang mga vendor at suporta sa tauhang kritikal para sa pagpapatuloy ng negosyo (kabilang ang heating, ventilation, at air conditioning (HVAC) at electrical engineer, tauhan ng seguridad, at janitorial na kawani), e-commerce o online commerce, at serbisyo sa customer para sa mahahalagang tungkulin. Mga manggagawang kailangan upang magbigay ng mga serbisyo ng paglalaba, serbisyo ng pagkain, muling pagpoproseso ng kagamitang medikal, at pamamahala sa basura. Kabilang sa Mga Sasakyan ang mga trak, kasama na iyong nagdadala ng mga mapanganib na materyal; iba pang pangkomersyong sasakyan, kasama iyong mga bisikleta, pangkomersyong motor coach at school bus; mga system ng paglilisensya sa sasakyan at pagmamaneho; mga taxi, serbisyo ng transportasyon kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Transportasyon, at serbisyo ng paghahatid kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Paghahatid; mga system ng pamamahala sa trapiko; AT mga cyber system na ginagamit para sa pamamahala sa operasyon. Required fields are marked *. Mga paaralan at institusyon ng mataas na edukasyon. 6. Ang industriya ay sektor ng ekonomiya na nagpoproseso ng mga hilaw na materyales upang makagawa ng bagong produkto. Ano ang sektor ng serbisyo? Mga manggagawang responsable sa konstruksyon at pagre-restore ng imprastraktura, kasama na ang mga kontratista para sa konstruksyon at engineering ng mga fiber optic na cable, nakabaong conduit, maliliit na cell, iba pang wireless na pasilidad, at iba pang imprastrakturang nauugnay sa sektor ng mga komunikasyon. Mga manggagawang sumusuporta sa pagsisiyasat at pagmementena ng mga tulong sa nabigasyon at iba pang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan na tumitiyak sa patuloy na kalakalan sa dagat. Mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyong nauugnay sa mga gasolina at supply chain ng sektor ng enerhiya, sumusuporta sa procurement, pagmimina, pagdi-drill, pagpoproseso, pagpipino, pagma-manufacture, pagre-refuel, konstruksyon, logistics, transportasyon (kasama na ang pagbibiyahe sa dagat, mga terminal, pagbibiyahe sa pamamagitan ng tren at sasakyan), pagpapahintulot sa operasyon at pagmementena, seguridad, pagtatapon ng basura, pag-iimbak, at pagsubaybay sa suporta para sa mga mapagkukunan. Explanation: The purpose of each sector is to provides goods to the people of the society. Kasama sa aviation ang aircraft, mga system ng kontrol ng trapiko sa himpapawid, at mga airport, heliport, at landing strip. 4. Ang Sektor ng Kemikalbinubuo ng malawak at pandaigdigang supply chainay nagbabago ng iba't ibang raw material at ginagawa ang mga itong iba't ibang produktong mahalaga sa modernong pamumuhay. Noong 2004, ang sektor ng industriya na ito ay may kontribusyon na 24% sa GDP ng bansa. 3. Mga manggagawang nagbibigay o tumutukoy ng pagiging kuwalipikado para sa pagkain, matutuluyan, mga pansuportang serbisyo sa loob ng bahay, kapakanan ng bata, mga serbisyong pamprotekta sa nasa hustong gulang at mga panlipunang serbisyo, at iba pang pangangailangan sa buhay para sa mga mahirap o nangangailangang indibidwal (kabilang ang mga miyembro ng pamilya). serbsyo: . Mga manggagawang kinakailangan sa pagma-manufacture ng mga metal, pang-industriyang mineral, semiconductor, materyales at produktong kinakailangan para sa mga supply chain ng mga kritikal na sektor ng pagma-manufacture. Mga dispatcher na nauugnay sa serbisyo ng pagkukumpuni at pagre-restore. Ang Sektor ng Industriyal na Base ng Depensa ay ang pambuong mundong industriyal na complex na nagbibigay-daan sa pananaliksik at pagpapaunlad, maging sa pagdidisenyo, produksyon, paghahatid, at pagmementena ng mga sistema ng kagamitan ng militar, subsystem, at component o piyesa, upang matugunan ang mga kinakailangan ng militar ng U.S. Ang pakikipagtulungan sa Industriyal na Base ng Depensa ay binubuo ng mga component ng Departamento ng Depensa, kumpanya ng Industriyal na Base ng Depensa at ng mga subcontractor ng mga itong kumikilos sa ilalim ng kontrata sa Departamento ng Depensa, kumpanyang nagbibigay ng mga insidental na materyales at serbisyo sa Departamento ng Depensa, at ng mga pasilidad na pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng kontratista at pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng pamahalaan. Ang katangian ng mga network ng komunikasyon ay binubuo ng pisikal na imprastraktura (mga gusali, switch, tower, antenna, atbp.) Mga tagasiyasat ng kaligtasan ng transportasyon, kasama na ang mga tagasiyasat ng mapanganib na materyal at tagasiyasat ng aksidente, Mga manufacturer at distributor (kabibilangan ng mga service center at nauugnay na operasyon) ng mga system ng ilaw at komunikasyon, system ng espesyal na karatula at istruktura, kagamitan sa pagresponde sa emergency at mga pansuportang materyal, printer, naka-print na materyal, materyal ng pagpapakete, pallet, crate, lalagyan, at iba pang supply na kinakailangan upang suportahan ang pagma-manufacture, antas ng pagpapakete at mga operasyon ng pamamahagi. Nagbibigay ang sektor ng mga produkto at serbisyong mahalaga upang paganahin, gamitin, at panatilihin ang mga operasyon ng militar. Ang Sektor ng IT ay binubuo ng mga maliit at katamtamang-laking negosyo, pati na rin ng malalaking multinational na kumpanya. Mga empleyado ng parmasya, kasama na ang mga manggagawang kinakailangan upang mapanatili ang hindi napuputol na pagbibigay ng inireseta. Mga tauhan, engineer at/o technician ng Mga Operasyon ng Network na kabibilangan ng mga manager at tauhan ng IT, HVAC at electrical engineer, tauhang panseguridad, software at hardware engineer, at database administrator na namamahala ng network o nagpapatakbo ng mga pasilidad. Mga empleyadong sumusuporta sa mga personal at pangkomersyong serbisyo ng transportasyon, kasama na ang mga taxi, mga serbisyo ng bisikleta, Mga Kumpanya ng Network ng Transportasyon, at mga serbisyo ng paghahatid kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Paghahatid, Mga manggagawang responsable sa pagpapatakbo ng mga pampasahero, pang-commuter at pangkargamentong tren at pagpapanatili ng imprastraktura at kagamitan ng tren. Mga manggagawang sumusuporta sa mga grocery, parmasya, convenience store, at iba pang retail na nagbebenta ng mga produktong pagkain o inumin, at pagkain ng hayop/alagang hayop, serbisyo ng suporta sa retail customer, tauhang pansuporta sa information technology, para sa mga online order, pag-pickup/pag-takeout o paghahatid. Kaparian para sa mahalagang suporta at nakabase sa pananampalatayang serbisyong inihahatid outdoors o sa pamamagitan ng streaming o iba pang teknolohiyang sumusuporta sa physical distancing at mga alituntunin ng pampublikong kalusugan ng estado. representasyon ng isang konsepto at nagpapakita ng interdependence. Mga manggagawang sumusuporta sa mga beterinaryong ospital at klinika. Kasama sa Postal at Pagpapadala ang malalaking magkakaugnay na carrier, mga serbisyo ng panrehiyon at lokal na tagapaghatid, serbisyo ng koreo, kumpanyang namamahala sa koreo, at chartered na serbisyo at serbisyo ng delivery. Noong Marso 19, 2020, ipinatupad ni Gobernador Newsom ang Ehekutibong Kautusan N-33-20 na nag-aatas sa lahat ng residente na agad na sundin ang mga kasalukuyang direktiba tungkol sa pambublikong kalusugan ng Estado na manatili sa bahay, maliban kung kinakailangan upang mapanatili ang pagpapatuloy ng mga operasyon ng mahahalagang kritikal na sektor ng imprastraktura at karagdagang sektor na posibleng italaga ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado bilang kritikal upang maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng taga-California. Ang sektor na ito ay binubuo ng sumusunod: pagsasaka, pangingisda at forestry Ang pinakamaliit na sektor ng paggawa ay ang sektor ng industriya na binubuo lamang ng 18.3%. In primary sector, raw materials are extracted for . 5. Mga entity ng pamahalaan, at kontratistang nagtatrabaho bilang suporta sa lokal, pang-estado, at pederal na pampublikong kalusugan at mga hanay ng medikal na misyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa pagsuporta sa access sa pangangalagang pangkalusugan at kaugnay na mga tungkulin sa pagbabayad, pagsasagawa ng mga tungkulin sa pangangalagang pangkalusugan, pagbibigay ng pangangalagang medikal, pagsuporta sa pamamahala sa emergency, o iba pang serbisyong kinakailangan para sa pagsuporta sa pagtugon sa COVID-19. Mga empleyado ng manufacturer ng pagkain at mga empleyado ng mga supplier ng mga ito kasama iyong mga nagtatrabaho sa mga pasilidad na gumagawa at nagpoproseso ng sangkap ng pagkain; pasilidad ng aquaculture at pag-aani ng pagkaing-dagat; pasilidad na kumakatay ng hayop, manok, pagkaing-dagat; pasilidad na nagpoproseso ng pagkain ng alagang hayop at hayop; pasilidad ng pagkain para sa tao na gumagawa ng mga by-product para sa pagkain ng hayop; pasilidad na gumagawa ng inumin; at sa produksyon ng pakete ng pagkain, kasama na ang mga operasyon at pagpoproseso para sa pag-recycle. Mga manggagawa sa konstruksyong sumusuporta sa konstruksyon, operasyon, pagsisiyasat, at pagpapanatili ng mga site ng konstruksyon at proyekto ng konstruksyon (kabilang ang pabahay, komersyal, at mixed-use na konstruksyon); at manggagawang sumusuporta sa supply chain ng materyales ng gusali mula sa produksyon hanggang sa paglalapat/pagkakabit, kabilang ang cabinetry, mga fixture, mga pinto, semento, hardware, plumbing, elektrikal, pagpapainit/pagpapalamig, refrigeration, mga appliance, pintura/mga coating, at mga empleyadong nagbibigay ng mga serbisyong nagbibigay-daan sa pagkukumpuni ng mga materyales at kagamitan para sa mahahalagang gawain. Programang nondegree na nagsasanay sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Hindi nito nasasakop ang mga open-house na viewing, o magkasabay na viewing ng dalawang magkaibang partido. Saan ko makikita ang listahan ng mga sektor ng mahahalagang kritikal na imprastruktura? Mga empleyado ng mga kumpanyang kasali sa produksyon, pag-iimbak, pagbibiyahe, at pamamahagi ng mga kemikal; gamot, kasama na ang cannabis; mga bakuna; at iba pang substance na ginagamit ng industriya ng pagkain at agrikultura, kasama na ang mga buto, pesticide, herbicide, fertilizer, mineral, pampalago, at iba pang tulong sa produksyong nauugnay sa agrikultura. Maraming namamahalang awtoridad na tumutukoy sa Sektor ng Tubig at Maruming Tubig ang nagbibigay ng mga hakbang tungkol sa pampublikong kalusugan, proteksyon ng kapaligiran, at seguridad, bukod sa iba pa. Mga empleyadong kinakailangan upang patakbuhin at panatilihin ang imprastraktura ng inuming tubig at maruming tubig/drainage, kasama na ang: Ang Sektor ng Mga System ng Transportasyon ay binubuo ng pitong pangunahing subsector, o mode: Ang Sektor ng Mga Komunikasyon ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyong sumusuporta sa mahusay na operasyon ng kasalukuyang pandaigdigang lipunang umiinog sa impormasyon.

Kb Home Loan Process, Fentress County, Tn Arrests, Accuweather Migraine Forecast, Articles A